Tillbaka till Projekt

TOOLF

TOOLF

Under de senaste decennierna har ändrad lagstiftning skapat en situation där miljöbelastningen från, och kostnaderna för, behandling av stora avfallsströmmar har stigit kraftigt. Det är avfall som innehåller organiskt material blandat med oorganiskt i ogynnsamma proportioner. Förbränningen kräver stödbränsle och orsakar stort slitage på förbränningsanläggningar samtidigt som merparten av materialet bildar förbränningsrestprodukter. Dessa material innehåller samtidigt för deponering otillåtet höga halter av organiskt material. Hundratusentals ton, kanske någon miljon ton av dessa avfall faller årligen i Sverige, och situationen är liknande i många europeiska länder.

Projektet syftar till att utveckla, demonstrera och marknadsintroducera nya behandlingsmetoder för dessa avfall. Utvecklingen baseras på avancerade
karakteriseringsmetoder och en bank av erfarenheter av olika fysiska, mekaniska, kemiska och biologiska processer för avfallsbehandling.
Projektet väntas resultera i mera konkurrenskraftiga och mindre miljöbelastande behandling av tre vanliga avfallsströmmar med de ovan beskrivna egenskaperna: Siktrest från materialåtervinning ur bygg- och verksamhetsavfall, muddringsavfall, och markföroreningar från sågverk och impregneringsanläggningar.

Projektet drivs i samarbete mellan RGS 90 Sverige AB och Luleå Tekniska Universitet.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Affärsutveckling, Återvinning, Automation, Förnyelsebara resurser, Innovation, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

2019-2022

Återanvändning, Återproduktion, Återvinning, Cirkularitet, Ekoeffektivitet

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

Flexibla modeller för smart underhåll

2017-2018

Automation, Digital tvilling, Underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

2017-2018

3D-printing, Additiv tillverkning, Återvinning, Cirkulationssystem, Materialspill, Plast

Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner. Det vanligaste materialet är olika typer av plast. I dagsläget finns det inget retursystem för det spill som uppkommer, trots att plasten går att återvinna till nytt filament med positiv miljönytta. I projektet Cirkumat har det det övergripande målet varit att öka återvinningen av filamentspill i Sverige.

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Projekttid

2015-2019

Budget

10,3 milj kr varav 4,8 milj från Mistra Innovation